HUS: operatiivisen tulosyksikön kehityshankkeet

NHG on toteuttanut HYKS:n operatiivisessa tulosyksikössä lukuisia kehityshankkeita vuodesta 2007 alkaen. Ensimmäisissä, tekonivel- ja päiväkirurgiaan keskittyneissä hankkeissa, havaittiin muun muassa, että:

 

  • Tekonivelkirurgian uudelleenorganisoinnilla ja parhaiden käytäntöjen hyödyntämisellä voidaan säästää noin 15 % kustannuksista eli useita miljoonia euroja vuodessa.
  • Päiväkirurgian (leikkaus, jossa potilas kotiutuu saman päivän aikana) lisäämispotentiaali on yli kolmannes nykyiseen verrattuna HUS-sairaaloissa. Vuositasolla se tarkoittaa noin 2700 leikkausta enemmän.
  • Päivittäistä tiimikohtaista tuotantoa voidaan toiminnan kehittämisellä kasvattaa 25-30 %.

Projektin tukemana tekonivel- ja päiväkirurgiaa uudelleen organisoitiin muun muassa keskittämällä HYKS:n tekonivelkirurgia Peijakseen ja profiloimalla päiväkirurgisia yksiköitä. Lisäksi otettiin käyttöön projektin aikana kehitettyjä toimintamalleja ja mittareita sekä leikkausyksiköissä, poliklinikoilla että vuodeosastoilla. Tekonivelkirurgian hoitoajat ovat lyhentyneet ja päiväkirurgian osuudet ovat lisääntyneet: vuonna 2012 HYKS:ssä oli yliopistosairaaloiden osalta tekonivelkirurgiassa lyhyimmät hoitojaksot ja korkeimmat päiväkirurgian osuudet.

NHG on myöhemmin (vuonna 2009) tehnyt useita yhteistyöhankkeita HYKS:n operatiivisen tulosyksikön kanssa muun muassa potilasepisodien hallintaan, kannustaviin palkkausjärjestelmiin, sairaaloiden, yksiköiden ja ammattiryhmien tuottavuuteen liittyen. Kehitysprojekteissa saatuja tuloksia on hyödynnetty laajasti toiminnassa: Hankkeiden tuloksena on muutettu resursointia ja kehitetty seuranta- ja johtamismenetelmiä eri erikoisaloilla ja toimintayksiköissä. HYKS:n aktiivinen toiminnan kehittäminen on johtanut siihen, että operatiivisen toiminnan kustannukset ovat nousseet yliopistosairaaloista vähiten viime vuosina.