Tampereen kaupunki: kotihoidon esimiesten valmennus ja muutoksen läpivienti

NHG toimii yhdessä Mawell Caren kanssa ikäihmisten kotihoidon palveluintegraattorina Tampereella. Integraattoritoimintaan liittyy Tampereen kaupungin oman tuotannon kehittäminen, josta NHG vastaa. Kehittämisen yhtenä painopisteenä on ollut kotihoidon tuottavuuden parantaminen.

Tuottavuuden kehittämisen tavoitteena oli löytää syitä eri kotihoidon alueiden välisille tuottavuuseroille ja tukea kaikkien alueiden kehitystä parhaiden alueiden tasolle.

Vuoden 2013 alussa Tampereen kotihoidon oman tuotannon tuottavuutta analysoitiin alueiden välisten erojen ja niiden syiden löytämiseksi. Menetelminä käytettiin kvantitatiivista analyysiä ja haastatteluita. Aineisto koostui kotihoidon suorite- ja työvuorotiedoista, kotihoidon avainhenkilöiden haastatteluista ja kotihoidon esimiestyön havainnoinnista.

Saatujen tulosten perusteella keskeiseksi kehittämisalueeksi tunnistettiin johtaminen ja esimiestyö. Painopiste oli uuden tuloksellisen organisaatiokulttuurin luominen ja muutoksen johtaminen. Toteutustapana käytettiin esimiesten ja johtavien esimiesten valmennusta. Tuottavuuteen vaikutettiin erityisesti lähijohtamista kehittämällä. Tavoitteena oli vahvistaa esimiestaitoja ja luoda esimiehille käytännön osaaminen tuloksellisuuden avaintekijöistä. Hankkeeseen liittyi lisäksi johdon tukeminen ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen.

Tarkastelujaksolla (heinä-joulukuu 2013) koko Tampereen kaupungin kotihoidon asiakasajan (välittömän työajan) osuus nousi 50 prosentista 55 prosenttiin. Muiden kuntien vastaaviin tuloksiin verrattuna välittömän työajan osuus on nyt erinomaisella tasolla.

Lisätietoja Kotitorista täältä